Ontwikkelingen Balkweiterhoek 76

Ontwikkelingen Balkweiterhoek 76

Januari 2024

Op 16 januari 2024 werden we geïnformeerd dat Gedeputeerde Staten besloten heeft het onderzoek stop te zetten. Er komen geen flexwoningen voor statushouders en spoedzoekers op het perceel BWH 76/76a.

Tijdens de informatieavond voor inwoners lichtte gedeputeerde Jelle Beemsterboer het besluit toe en was ook wethouder Jeroen Broeders (Medemblik) aanwezig om een toelichting te geven. Een verslag in het NHD is hier te lezen.

——————————————————

Oktober 2023

De werkgroep van de dorpsraad Zwaagdijk-West, de gedeputeerde Beemsterboer van de provincie Noord-Holland en wethouder Broeders van de gemeente Medemblik hebben op 12 oktober in goede sfeer een constructief gesprek gevoerd over de invulling van het gebied tussen de Balkweiterhoek en de Westfrisiaweg. Het haalbaarheidsonderzoek, zoals dat op verzoek van de provincie was gemaakt, is van tafel. Daarmee zullen op deze plek geen flexwoningen worden geplaatst. De werkgroep, de gemeente Medemblik en de provincie Noord-Holland gaan onderzoeken welke invulling van het bedoelde gebied wel mogelijk en gewenst is.

Helaas werd enkele dagen later de gedeputeerde teruggefloten en zaten wij weer in onzekerheid.

—————————————

September 2023

Op maandag 11 september staat het haalbaarheidsonderzoek ter bespreking geagendeerd in de Provinciale Staten commissie Ruimte. In de zomer heeft de werkgroep zich voorbereid op de behandeling van het stuk en inspraak voorbereid. Om 19.30 uur start het inspreek-halfuur en zal een kleine delegatie van de werkgroep aanwezig zijn en in 5 minuten van zich laten horen. Om 20.40 uur staat de behandeling van het haalbaarheidsonderzoek geagendeerd. Alles is online te volgen, via deze website.

Na de inhoudelijke bespreking op 11 september zou besluitvorming over het onderzoek in november geagendeerd worden. De werkgroep is voornemens half oktober een inwonersbijeenkomst te organiseren om iedereen weer bij te praten.

—————————————

Juli 2023

Op woensdag 12 juli verscheen het haalbaarheidsonderzoek, uitgevoerd door Rotteveel M4, in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Een eerste reactie van de werkgroep is hier te vinden: ’In rapport wordt slordig met feiten omgegaan.’ Werkgroep bewoners Zwaagdijk-West trekt enkele, voorlopige conclusies na haalbaarheidsonderzoek provincie | Noordhollands Dagblad De werkgroep komt op een later moment met een uitgebreidere reactie, op de inhoud en het proces.

Op vrijdag 14 juli werd de werkgroep ontvangen door de Commissaris van de Koning, op het Provinciehuis in Haarlem. Tijdens het gesprek heeft de werkgroep de zorgen en bezwaren gedeeld en is ingegaan op (de slechte kwaliteit van) het haalbaarheidsonderzoek. De commissaris gaf aan dat het besluit in de handen van de leden van de provinciale staten ligt, en dat dit in september behandeld zal worden. In de brief aan de bewoners van Zwaagdijk-West die wij allen op zaterdag 15 juli ontvingen, kan de werkgroep zich niet vinden (brief deel 1, deel 2, deel 3). De werkgroep beraadt zich op een reactie.
—————————————

Juni 2023

De werkgroep BWH 76/76A heeft een informatiepakket gestuurd aan provinciale staten om aandacht te vragen voor de ontwikkelingen in het dorp. Deze zijn te bekijken via https://www.noord-holland.nl/Bestuur/Provinciale_Staten/Provinciale_Staten

Het haalbaarheidsonderzoek is vertraagd. De werkgroep verwacht begin juli bericht van de provincie te ontvangen.
—————————————

Mei 2023

Op 17 mei 2023 organiseerde de werkgroep BWH 76/76A een informatieavond voor inwoners.

De werkgroep BWH 76/76A heeft besloten de notulen van hun vergaderingen en gesprekken op de website te plaatsen, zodat de inwoners hier kennis van kunnen nemen. We willen zo transparant en duidelijk mogelijk zijn. Hierbij de kanttekening dat het vaak een beknopte weergave is van dat wat besproken is tijdens de vergaderingen, en sommige acties of ontwikkelingen ingehaald worden door actualiteiten. Heeft u vragen over de notulen of de afspraken of ontwikkelingen, neem dan contact met een van de leden van de werkgroep.

Notulen 5 juni 2023
Notulen 26 mei 2023
Notulen 8 mei 2023
Notulen 11 april 2023
Notulen 5 april 2023
Notulen 20 maart 2023
Notulen 15 maart 2023 – gesprek provincie NH (verslag vanuit de provincie)
Notulen 27 februari 2023
Notulen 1 februari 2023 – gesprek wethouder Broeders
Notulen 23 januari 2023
Notulen 16 januari 2023
Notulen 4 januari 2023
Notulen 20 december 2022
Notulen 23 november 2022
—————————————

Mei 2023

Probeert de provincie de komst van 150 tot 200 spoedzoekers (waaronder statushouders) in ons dorp door te drukken? Wat wordt er nou echt onderzocht in dat haalbaarheidsonderzoek? Wat kunnen we doen om dit tegen te houden? Daarover informeert de werkgroep van de Dorpsraad u tijdens een informatieavond op woensdag 17 mei 2023.

U bent van harte welkom om 20 uur in de Wildebras. De informatiebijeenkomst is onderdeel van de jaarvergadering van de Dorpsraad. Voor deze avond worden ook de pers en lokale en provinciale politieke partijen uitgenodigd, zodat zij onze vragen en zorgen kunnen horen en beantwoorden.

Graag zien we u op 17 mei om 20 uur in de Wildebras!
—————————————

Mei 2023

De werkgroep BWH 76/76A heeft besloten de notulen van de vergaderingen op de website te plaatsen, zodat de inwoners hier kennis van kunnen nemen. We willen zo transparant en duidelijk mogelijk zijn. Hierbij de kanttekening dat het een beknopte weergave is van dat wat besproken is tijdens de vergaderingen, en sommige acties of ontwikkelingen ingehaald worden door actualiteiten. Heeft u vragen over de notulen of de afspraken of ontwikkelingen, neem dan contact met een van de leden van de werkgroep.
—————————————

April 2023

Op 7 april 2023 wordt de werkgroep door Rotteveel M4 bijgepraat over het haalbaarheidsonderzoek.

De werkgroep en Dorpsraad nodigen de inwoners uit voor de jaarvergadering & inwonersavond op woensdag 17 mei om 20.00 uur in de Wildebras.
—————————————

Maart 2023

Fractie Hart voor Medemblik heeft een interpellatiedebat aangevraagd, om wethouder Broersen om verduidelijking te vragen omtrent de gang van zaken. Dit debat vond plaats op 23 februari. Duidelijk is geworden dat de gemeente zichzelf buiten spel heeft gezet. Om de stem van het dorp toch te kunnen laten horen heeft de werkgroep bij de provincie gevraagd om aan tafel te mogen komen, en nogmaals de bezwaren uitgesproken en nieuwe zorgen gedeeld.

Op 15 maart voerde de werkgroep een gesprek met 2 ambtenaren van de provincie. We zijn bijgepraat over het haalbaarheidsonderzoek, dat uitgevoerd wordt door FlexwonenNH/Rotteveel M4. Het zal ca 2 maanden duren. De gemeente zal – ondanks eerdere berichtgeving – toch meegenomen worden in het onderzoek en de werkgroep ook. Tijdens een inwonersavond (woensdag 17 mei) praat de werkgroep de inwoners bij over de laatste ontwikkelingen.
—————————————

Februari 2023

Op 10 februari 2023 stuurde de provincie een brief aan de gemeente Medemblik over de ontwikkelingen. Deze brief is hier te lezen. De inwoners van ons dorp ontvingen op dinsdag 14 februari 2023 deze brief.
—————————————

Februari 2023

De Dorpsraad heeft van de gemeente Medemblik een kopie van een brief aan de provincie Noord-Holland ontvangen. Naar aanleiding van deze brief heeft de werkgroep BWH 76/76A de geplande inwonersavond van 1 februari geannuleerd.

De werkgroep heeft met wethouder Broeders de inhoud van de brief besproken. De werkgroep heeft bij alle inwoners huis-aan-huis een status-update bezorgd.

De brief van de gemeente Medemblik en de woningcorporaties is hier te vinden.
—————————————-

Januari 2023

De werkgroep BWH 76/76A nodigt de inwoners uit voor een inwonersavond op woensdag 1 februari.

Diverse artikelen uit de media:

Een mogelijke opvanglocatie in Zwaagdijk-West: hoe staat het ervoor? – NH Nieuws
Provincie neemt begin 2023 besluit over opvanglocatie Zwaagdijk-West – NH Nieuws
Locatie voor mogelijke opvang statushouders in Zwaagdijk-West ook voor spoedzoekers – NH Nieuws
Komt hier in Zwaagdijk-West een verblijf voor statushouders en spoedzoekers? – NH Nieuws

—————————————–

December 2022

Vanuit de Dorpsraad is er een werkgroep opgesteld die namens de Dorpsraad en namens de inwoners contact onderhoudt met de gemeente en de provincie.
——————————————

Oktober 2022

In september is tot verrassing van veel inwoners gestart met de sloop van de kassen op perceel Balkweiterhoek 76. Over de toekomstige bestemming van dit perceel heerst onduidelijkheid. De Dorpsraad kan hierover het volgende meedelen:

Voor de zomer heeft het nieuwe bestuur van de Dorpsraad kennisgemaakt met enkele ambtenaren van het gemeentehuis. Perceel 76 kwam ter sprake, evenals eerdere toezeggingen over een geluidswal en het betrekken van de gronden bij het Meester Derrikspark.

Door de gemeente werd verteld dat de provincie op zoek was naar locaties voor statushouders en spoedzoekers. De provincie wilde dit perceel (eigendom van de provincie) samen met de gemeente onderzoeken. De Dorpsraad heeft haar bedenkingen hierbij uitgesproken en het belang uitgesproken het dorp hier goed en tijdig bij te betrekken. Gemeente en Dorpsraad kwamen overeen dat de gemeente de Dorpsraad zou benaderen wanneer er meer informatie was. De gemeente heeft verzocht hierover nog niet richting inwoners te communiceren, maar er begonnen geruchten te komen. Daarom heeft de Dorpsraad tijdens de openbare vergadering van 11 juli de inwoners geïnformeerd. De notulen zijn hier terug te lezen.

De start van de sloop van de kassen kwam tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad van 12 september ter sprake. Het verslag is hier terug te lezen. Hoewel de gemeente heeft toegezegd contact op te nemen in geval van nieuwe informatie, heeft de Dorpsraad besloten zelf contact op te nemen, voor opheldering. Hier is een korte weergave van het telefoongesprek te vinden.

Tijdens de reguliere openbare vergadering van de Dorpsraad van maandag 10 oktober was een afvaardiging van de gemeente aanwezig om met bewoners in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden. Ook raadsleden en fractieleden van de provincie waren aanwezig. Het verslag van deze drukbezochte avond is hier te lezen.
———————————————————

OKTOBER/NOVEMBER 2020

Via deze link kunt u de ontwikkelingen volgen van de “Herinrichting Balkweiterhoek”, https://samen.medemblik.nl/nl-NL/folders/herinrichting-balkweiterhoek-in-zwaagdijk-west