Privacyverklaring

Privacyverklaring

PRIVACYBELEID

We vinden het belangrijk om op verantwoorde wijze om te gaan met privacygevoelige informatie. Met deze privacyverklaring worden belanghebbenden en belangstellenden geïnformeerd over de wijze waarop dit gebeurt bij de Dorpsraad Zwaagdijk-West. Heeft u vragen rondom deze privacyverklaring neem dan contact met ons op.

Algemene Verordening Gegevens bescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Op de website van de Autoriteit persoonsgegevens is meer informatie over deze verordening te vinden.

Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

* Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

* Verzameling beperken – Wij letten er goed op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is.

* Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden.

* Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

* Recht van inzage en correctie – Wij respecteren uw recht om uw   persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens.

Door in contact te treden met de Dorpsraad en onze website/Facebook/Twitter te bezoeken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven (aanmelden nieuwsbrief/buurtpreventie-app) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

* Persoonsgegevens waaronder NAW gegevens, uw telefoonnummer en uw e- mailadres.

* Statistieken van onze website.

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

* Uw naam en e-mailadres wordt gebruikt voor informatieverstrekking over de werkzaamheden van de dorpsraad (d.m.v. nieuwsbrief/uitnodigingen/activiteiten), voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de door u verkregen informatie.

* Uw naam en telefoonnummer worden gebruikt om u aan te melden bij de coördinator buurtpreventie-app voor het opnemen in deze WhatsApp groep.

* Geanonimiseerde website statistieken worden opgeslagen door de provider en zijn niet openbaar in te zien. Op deze manier kunnen we inzicht krijgen hoe bezoekers de website gebruiken.

* De website van de dorpsraad maakt gebruik van één cookie, PHPSESSID. Dit is een cookie welke door de programmataal wordt gebruikt. Zonder deze cookie wordt u bij elk bezoek als geheel nieuwe bezoeker gezien. De dorpsraad verzamelt hieruit geen informatie.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Dorpsraad Zwaagdijk-West. De functionaris is bereikbaar via info@dorpsraadzwaagdijk-west.nl.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken en eisen dit ook van partijen waar we mee samenwerken of diensten van afnemen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Bezoekers die bezwaar maken tegen gebruik van hun naam en/of foto’s kunnen dit zonder opgave van reden bij het bestuur kenbaar maken. Zij kunnen erop vertrouwen dat de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk zullen worden aangepast of zelfs verwijderd. Dit geldt vanzelfsprekend uitsluitend voor materiaal dat op de website (en overige sociale media zoals; Facebook en Twitter) van de Dorpsraad Zwaagdijk-West is gepubliceerd en dientengevolge onder ons beheer valt; materiaal dat op andere websites is gepubliceerd valt hier dus buiten.

Voor vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.