Zevenhuis

Dorpsraad Zwaagdijk-West
G. Nijpels, secretaris
Zwaagdijk 445, 1685 PE Zwaagdijk
Tel: 0229-573083, mobiel: 0653918151

Zwaagdijk-West, 23-01-2020

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Hoorn
Postbus 603
1620 AR, Hoorn

Geacht college,

Hiermee maak ik namens de Dorpsraad Zwaagdijk-West bezwaar tegen de omgevingsvergunning nummer 201900732, OLO nummer 4443429, intern nummer 7885. Het gaat om de vestiging van een bedrijfspand van Zevenhuis Logistics B.V., op perceel Adam Smithweg naast nummer 1 te Zwaag, kadastraal: Sectie I nummer 13363.

De aanvraag van de omgevingsvergunning betreft een gebouw welke een transport-, distributie- en logistieke functie heeft, met een bouwhoogte van 14,95 meter. In het bestemmingsplan is geregeld dat in het gebied waar het bedrijf zich wil vestigen een bouwhoogte is toegestaan van 10 meter en met de zogenaamde binnenplanse afwijking van 10% uiteindelijk 11 meter is toegestaan. Uw college meent dat van het bestemmingsplan mag worden afgeweken om de navolgende redenen.

Voor het toestaan van een transport-, distributie- en logistieke functie wijkt u af van het bestemmingsplan vanwege artikel 4.6 lid d. De afwijkingsbevoegdheid heeft u opgenomen omdat Distriport niet werd doorgezet en er op 7 juni 2018 een nieuw convenant is gesloten dat Distriport niet meer zou worden ontwikkeld. U meent op grond hiervan dat de bovengenoemde functie dan wel op Zevenhuis is toegestaan. Opmerkelijk omdat in artikel 3 van het vorige convenant duidelijk was bepaald dat ’t Zevenhuis bedrijven faciliteert in de sector gemengd bedrijf met een maximale kavelgrootte van 1,5 ha. Bovendien was bepaald dat ‘t Zevenhuis geen bedrijven faciliteert in de doelgroep Transport, Distributie & Logistiek. In het nieuwe convenant is de omschrijving van deze bepaling niet gewijzigd. Het is goed om te beseffen dat de destijds bestaande gemeente Wognum heeft toegestemd in de grondoverdracht van Zevenhuis naar Hoorn als voldaan zou worden aan de bovengenoemde bepaling. Het bedrijf wat zich op dit perceel gaat vestigen voldoet daar niet aan, en daar maken wij bezwaar tegen.

Voor het toestaan van een hogere bouwhoogte, in plaats van 10 meter 14,96 meter (een toename van 50%). De motivatie om dit toe te staan wordt op bladzijde 3 van de omgevingsvergunning beschreven.

  • Op grond van twee dwarsdoorsneden is beschreven wat het uitzicht van de Zwaagdijk wordt met betrekking tot het nieuwe gebouw. Men is daarbij uitgegaan van de al aanwezige bebouwing, de maximale bouwhoogten en een groenzone van 21 meter aan de noordzijde van het bedrijventerrein. Die groenzone zou deels al zijn aangelegd, men gaat uit van een verhoogde wal en de aanplanting van berken en elzen, die zouden groeien tot een hoogte van uiteindelijk 15-20 meter. Op grond van deze argumenten wordt beweerd dat er een dichte begroeiing zal ontstaan, de afstand van 300 meter groot zal zijn tot aan de Zwaagdijk en tenslotte dat dit voldoende is om het geplande gebouw aan de zicht te onttrekken. Een bijzonder detail is dat in de brief aan de raads- en commissieleden nog sprake was van de zogenaamde kruimelgevallen regeling (op basis van artikel 4, lid 1). De afweging waarom destijds het college meende vergunning te mogen verlenen.

In deze bezwaarbrief zal ik puntsgewijs de genoemde argumenten bespreken.

De groenstrook: in de omgevingsvergunning wordt gemeld dat de groenstrook deels is aangelegd. Op de meegestuurde foto’s kan men zien dat hier nauwelijks sprake van is, er is een verhoogde wal van ca een halve meter gemaakt waarop alleen onkruid en wat gras groeit. De Dorpsraad kan zich niet voorstellen hoe dat bijdraagt aan zichtvermindering van een bijna 15 meter hoog gebouw.

De aanwezige bebouwing: elders op het middenterrein is eveneens een gebouw geplaatst van meer dan 11 meter hoogte, wel op grotere afstand van de Zwaagdijk. Op de foto gemaakt vanuit het fietspad van de Zwaagdijk, kan men zien wat een impact dat heeft op het zicht van de aanwonenden. Meer dan dat, het ontkracht het argument van de kruimelregeling. Blijkbaar is er al eerder toestemming verleend voor de vesting van een dergelijk gebouw, helaas door de Dorpsraad te laat opgemerkt waardoor er destijds geen bezwaar tegen is gemaakt. Blijkbaar heeft het college zelf al bedacht dat het kruimelgevallen argument niet van toepassing kan zijn, aangezien wij dat als argument niet meer terug kunnen vinden in de omgevingsvergunning. Echter, ik benadruk hier dat de raadsleden en commissieleden met dat argument op 14 november 2019 wel is geïnformeerd.

De afstand van 300 meter tot aan de Zwaagdijk: In de berekening van 300 meter is gerekend van het midden van de weg Zwaagdijk. De woningen staand dichter op het bedrijventerrein om niet te spreken van de aangrenzende tuinen. De afstand van de percelen van de omwonenden tot aan het bedrijventerrein bedraagt minder dan 200 meter.

De aanplanting van berken en elzen: Berken en elzen worden aangeplant met een maximale hoogte van 4 meter met een groei van gemiddeld 40 cm per jaar. Dat betekent dat na 27 jaar de bomen volgroeit zijn met een hoogte van 15 meter en voor 20 meter 40 jaar. Elzen en berken hebben blad tussen de maanden mei en november. Dat betekent dat 5 maanden er geen blad aan deze bomen zitten en de bomen het uitzicht op het achtergelegen gebied niet zal ontnemen. Tenslotte zijn dit soort bomen niet van een grote bladdichtheid zodat zelfs als de bladeren aan de bomen zitten het uitzicht op het achtergelegen gebied niet wordt ontnomen. Om dit te illustreren heb ik een foto van een berk in de winterperiode bijgevoegd.

De aanwezige bebouwing op het bedrijventerrein: In de omgevingsvergunning wordt beweerd dat de aanwezige bebouwing en de bouwmogelijkheid van 15 meter wat uiteindelijk 16,5 meter mag worden, op een afstand van 25 meter van het gebouw waarvoor de vergunning is aangevraagd, ligt. Daarmee zou het te bouwen pand aan het zicht (visueel) worden onttrokken. Het moge duidelijk zijn dat de Dorpsraad niet blij is dat er een zone langs de Westfrisiaweg is gecreëerd met een toegestane bouwhoogte van 15 meter (en dus met de 10% regeling 16,5 meter). Het is goed te realiseren dat dit dan wel 600 meter van de Zwaagdijk af staat en ongeveer 500 meter van de woningen langs de Zwaagdijk. Wij kunnen met de beste wil van de wereld het argument dat de bestaande panden het pand waar een omgevingsvergunning voor is afgegeven visueel onttrekt aan de bewoners van de Zwaagdijk, niet begrijpen.

Noodzaak van een vestiging van een bedrijf van 15 meter: Er is voldoende ruimte voor een bedrijf van de grootte van Zevenhuis Logistics op de zone langs de Westfrisiaweg, het gebied waar tot 15 meter mag worden gebouwd. Zeker ten tijde van de eerste aanvraag waren de kavels op dat gebied niet vergeven. Het is om die reden onbegrijpelijk dat men nu voor dit bedrijf op de aangegeven plek een omgevingsvergunning heeft afgegeven.

Onze bezwaren moeten worden gezien in het licht van voortdurende schendingen van beloften en afspraken. Zo zou er alleen duurzame bedrijven worden gevestigd op Zevenhuis, die beloften zijn met voeten getreden. Naar aanleiding daarvan is er op 27 maart 2019 een gesprek geweest met ondergetekende en de destijds functionerende wethouder dhr. Tap en de burgemeesters van Hoorn en Medemblik. Onze zorgen over de bouwhoogten zijn besproken en er is door de toenmalige wethouder beloofd dat die bouwhoogte niet zou worden overschreden.

In het beeldkwaliteitsplan van 19 maart 2009 van de Grondmij voor de N23 was overeengekomen dat een forse groenstrook met bomen zou moeten worden aangelegd. Verder dat het grondlichaam van de verhoogde weg achter een sterke bomenrij op maaiveldniveau moet liggen. Niets van dit alles is gerealiseerd. Op 19 september 2017 werd op voorstel van het college van B&W van Hoorn een wijziging van het bestemmingsplan besproken. Men meldde toen dat bij een wijziging ook de belangen van omwonenden in ogenschouw dienen te worden genomen. Aangegeven werd dat vanuit de gemeente Medemblik, de dorpsraad Zwaagdijk-West en de direct omwonenden van Zwaagdijk West, géén maatschappelijk draagvlak voor de voorstellen tot wijzigen van het bestemmingsplan bestaat. Uiteindelijk heeft de dorpsraad uiteindelijk ingestemd met het toen voorliggende bestemmingsplan, dat was bestemd voor midden- en kleinbedrijf met een grote duurzaamheidsambitie. Op 3 oktober 2018 moesten wij uit de krant vernemen dat er een zogenaamde ’Multi Traffic Point’ bij de entree van bedrijventerrein Zevenhuis zou worden gevestigd. Het gaat om tankstation met shop en een groot autowascentrum, restaurants van McDonald’s, De Beren, Kentucky Fried Chicken, Febo en Subway. Daarnaast krijgt Spare Rib Express een plek in de tankshop. Het terrein van 17.000 vierkante meter wordt dan het grootste ’food en automotive court’ in Noord-Holland. Voorwaar geen bedrijven met een duurzaamheidsambitie.

Concluderend is het duidelijk dat de Dorpsraad Zwaagdijk-West ernstige gemotiveerde bezwaren heeft tegen de vestiging van een bedrijf met die bouwhoogte. Wij vragen u daarom de omgevingsvergunning te vernietigen.

Hoogachtend,

G.Nijpels