Facebook icon
Beste inwoner,

Bij deze de eerste nieuwsbrief van 2019 waarmee we u op de hoogte willen houden van de actuele ontwikkelingen.

Werkgroepen

De dorpsraad is het afgelopen jaar o.a. bezig geweest met het opstellen van de dorpsvisie, dit is mede tot stand gekomen door de betrokkenheid van de inwoners (vragenlijst, bewonersavond, wijkschouw).
Naar aanleiding van de dorpsvisie heeft de dorpsraad werkgroepen opgezet voor de lopende zaken in het dorp. Het is van belang dat er 1 á 2 personen, vanuit de dorpsraad, aan deelnemen en meerdere inwoners. Op deze manier worden de inwoners zoveel mogelijk betrokken bij het gehele proces en wordt er nauw contact gehouden met de betrokken instanties.

Op dit moment zijn er negen werkgroepen gevormd, te weten:

Herinrichting Balkweiterhoek: Carla Dekker(DR), Peter van Langen(DR), Irella de Vos.

Zevenhuis: Gerard Hogeboom(DR), Ronald van Riessen, Jaap de Wildt.

Openbare ruimte (herinrichting park, geluidswering voormalig kassenbedrijf, voetpad vanaf school):
Cees Diekmann(DR) en Maria Weeber.

Woningbouw: Peter van Langen(DR), Gerard Hogeboom(DR)

Gebied ten Noorden van de Zwaagdijk; Kromme leek, behoud stolpenboerderijen: Giel Nijpels(DR), Gerard Hogeboom(DR),Ronald van Riessen.

Behoud kerk: Cees Diekmann(DR), Giel Nijpels(DR), Marina Conijn

Langere termijn werkgroepen:

Zorgtaken gemeente, jeugdzorg, veiligheid/maatschappelijke zorg: Giel Nijpels(DR) en Carla Dekker(DR)

Energietransitie: (voorlopig) Giel Nijpels(DR) en Carla Dekker(DR).

Uw mening en betrokkenheid is van groot belang! Wilt u graag aansluiten bij één of meerdere werkgroepen laat dit dan weten via info@dorpsraadzwaagdijk-west.nl.

Agenda

Er zijn wat wijzigingen in de vergaderdata, er is besloten om elke maand een openbare dorpsraadvergadering te houden. Noteer dit alvast in uw agenda zodat u geen bijeenkomst meer hoeft te missen. De notulen van de vergaderingen worden gepubliceerd op de website en zijn in te zien in de bibliotheek.

4 februari.

4 maart.

4 april (jaarvergadering).

6 mei.

3 juni.

1 juli.

2 september.

7 oktober.

4 november.

WhatsApp buurtpreventie

WhatsApp buurtpreventie is er voor de burger, maar het zijn ook extra ogen en oren voor de politie. Zodra je iets verdachts ziet of hoort, zoals (vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling dan kunt u eenvoudig via de WhatsApp groep een melding maken. Op die manier is iedereen bij u in de buurt direct op de hoogte.
Ook u kunt deelnemen aan de WhatsApp Buurtpreventie en verdachte situaties doorgeven aan de buurtbewoners en eventueel samen actie ondernemen.
Dit kunt u doen door een mail met uw naam, telefoonnummer en adres te sturen naar: zwaagdijkwest@gmail.com

Samen maak je de buurt leefbaarder en veiliger!

Website/Facebook

Wilt u op de hoogte blijven of meer informatie, dan kunt u de website bezoeken of de facebookpagina liken.Heeft u vragen en/of opmerkingen dan horen wij dat graag, u kunt altijd contact met ons opnemen.